آژیر فلاشر اعلام حریق (Fire Alarm Sounder and Beacon)

شستی اعلام حریق (Fire Alarm Call Points)

کنترل پنل اعلام حریق متعارف (Conventional Fire Alarm Control Panel)

اعلام حریق آدرس پذیر

دتکتور حرارتی اعلام حریق (Fire Alarm Heat Detectors)

کنترل پنل اعلام حریق (Fire Alarm Control Panel)

اعلام حریق متعارف

دتکتور اعلام حریق (Fire Alarm Detectors)

دتکتور دود اعلام حریق (Fire Alarm Smoke detectors)

برند ها